ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี้ยมชมเว็บบล็อกของนักศึกษาวิชาพื่นฐานงานปูน

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิธีการก่ออิฐแบบต่างๆพื้นฐานงานปูน
            รหัสวิชา    20106 - 1002

จุดประสงค์รายวิชา
            1. มีความเข้าใจหลักการก่ออิฐและฉาบปูนในรูปแบบต่าง ๆ
            2. สามารถก่ออิฐและฉาบปูนในรูปแบบต่าง ๆ
            3. มีกิจนิสัยในการทำงาน มีวินัย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมืองานปูน    การก่ออิฐ ฉานปูน
            2. เตรียมความพร้อมของร่างกาย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
            3. ผสมปูน ก่ออิฐและฉาบปูนตามรูปแบบต่าง ๆ ตามขั้นตอน

คำอธิบายรายวิชา
            ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ก่อ ฉาบ ผนัง เสา ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ การใช้บำรุง 
        รักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และความปลอดภัย การปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
         งานก่อผนังรูปแบบต่าง ๆ งานก่อเสาและงานฉาบปูนผิวเรียบ